خانه / آرشیو برچسب: آدرس متخصص قلب (برگه 10)

آرشیو برچسب: آدرس متخصص قلب

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭیی ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ

ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌنی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﺍﺧﺘﺼﺎصی ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺍﺭﻭیی ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪ، ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻴﺪ.ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎی ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻣﺒّﺪﻝ ﺁﻧﮋﻳﻮﺗﺎﻧﺴﻴﻦACEﺍﻭﻟﻴــﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ درمان ﺩﺍﺭﻭیی ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ...

ادامه مطلب »

خطرات گشادی دریچه میترال

بیماری پرولاپس دریچه میترال یک اختلال بسیار شایع و شاید شایعترین اختلال قلبی باشد که در خانم های جوان بسیار شایعتر است و معمولا سیر خوش خیم و در تمام عمر بدون علامت و بدون پیشر فت می ماند و ...

ادامه مطلب »

عوارض گشادی دریچه میترال

نارسایی و گشادی دریچه میترال در بزرگسالان اغلب از عوارض تب رماتیسمی است و بیماری روماتیسمی قلب تقریباً در ۳۳% موارد وجود دارد. سایر علل عبارتند از: پرولاپس یا افتادگی دریچه میترال بیماری ایسکمیک قلب به‌همراه اختلال عملکرد عضله پاپیلر ...

ادامه مطلب »

علائم گشادی دریچه میترال

در گشادی دریچه میترال، دریچه نمی‌تواند بخوبی بسته شود ودر نتیجه خون دوباره به دهلیز برگشت می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود که فشار در وریدهای ریوی که به دهلیز چپ می‌ریزند بالا برود که موجب احتقان ریوی و تنگی نفس ...

ادامه مطلب »

فعالیت بیماران نارسایی احتقانی قلب

ﺁﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳــﻚ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻛﻠّﻲ، ﺑــﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻣﺎﻧﺪﻥ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ دچار ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ...

ادامه مطلب »

نارسایی قلبی احتقانی : عوارض و علائم

یکی از عوارضی ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﻓﺮﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﺴﺘگی ﺍﺳﺖ. خستگی ناشی از ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔــﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ، ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻴﺎﺯ، ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ...

ادامه مطلب »

ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ و کلیه

ﺩﺭ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺭﺥ می ﺩﻫﺪ؟ ﻫــﺮﮔﺎﻩ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍی ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺧــﻮﻥ ﺭﺍ ﭘﻤﭗ ﻧﻜﻨﺪ، ﺑــﺎ ﻫﺮ ﺿﺮﺑﺎﻥ، ﺧﻮﻥ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﭘﻤﭗ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﺑﻪ ...

ادامه مطلب »

درباره ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؟ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳــﺖ. ﺑﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌضی ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﺯﻧﺪگی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻬﺒﻮﺩی ﻓﺮﺍﻭﺍنی می ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ • ﺧﺴﺘگی ناشی ...

ادامه مطلب »

ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ

ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﺭﺳــﺎﻳﯽ ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﻧﻴﺪ،ﻣﻤﮑﻦﺍﺳــﺖﺍﻳﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻗﺪﺭﯼ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣّﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﮔﺮ ﭘﺰﺷﻜﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ (CHF) ﺩﺍﺭﻳﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺗﭙﺶ ﺑﺎﺯ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ...

ادامه مطلب »

عوارض گشادی دریچه آئورت

اگر نارسایی دریچه آئورت یا گشادی دریچه آئورت براساس اکوکاردیوگرافی شدید باشد ممکن است درمان جراحی و یا درمان های بسته برای آن نیاز باشد. اگر نارسایی خفیف باشد که مشکلی نیست . در صورتی که نارسایی خفیف باشد دارویی ...

ادامه مطلب »
theme