کاردیومیوپاتی بارداری

تحمل حاملگی به علت وجود تغییرات همودینامیکی، منجر به افزایش پیش بار برای بانوانی که دارای کاردیومیوپاتی اتساعی با درجه شدید نارسایی سیستولیک بطنی چپ هستند، بسیار دشوار و بعید است. کاردیومیوپاتی حاملگی خطری بسیار بزرگ است که مادران مسن را تهدید می کند. این حالت می تواند به آسیب شدید قلب بیانجامد که در (۲۵ تا ۵۰)درصد موارد به مرگ منتهی می شود. گزارش موارد استثنایی که با معادلات علم پزشکی روز تطابق ندارند، می تواند به کشف ابعاد ناشناخته ها کمک نماید.

کاردیومیوپاتی در دوران بارداری

در حال حاضر، تشخیص کاردیومیوپاتی بارداری بعد از کنار گذاشتن سایر علل و پس از ارزیابی فرد از حیث نارسایی قلبی حول و حوش زایمان مطرح می گردد. این اختلال از اکثر جنبه ها مشابه کاردیومیوپاتی اتساعی ایدویوپاتیکی است که در افراد بزرگسال غیر باردار با آن مواجه می شویم. هر چند از اصطلاح کاردیومیوپاتی حول و حوش زایمان به طور گسترده استفاده می شود، اما شواهدی که نشان دهند این اختلال واقعاً ناشی از بارداری است، بسیار اندک هستند.

۱. بروز نارسایی قلبی در ماه آخر بارداری یا ظرف ۵ ماه پس از زایمان
۲. عدم وجود یک علت قابل تشخیص برای نارسایی قلبی
۳. عدم وجود یک بیماری قلبی قابل تشخیص پیش از ماه آخر بارداری و
۴. اختلال عملکرد سیتولیک بطن چپ که بر اساس معیارهای کلاسیک اکوکاردیوگرافی (مانند کاهش کسر تخلیه یا کاهش کسر کوتاه شدگی) به اثبات رسیده باشد.

کاردیومیوپاتی حول و حوش زایمان یک بیماری حاد بوده و پیش از بارداری وجود ندارد.

چاقی به تنهایی باعث دو برابر شدن خطر نارسایی قلب در افراد غیرباردار و عفونت HIV نیز می تواند باعث کاردیومیوپاتی اتساعی بارداری شود.

بارداری با وجود کاردیومیوپاتی اتساعی می تواند عواقب خطرناکی برای مادر و نوزاد در بر داشته باشد. گزارشهای موارد مشابه بسیار نادر است و اغلب دوره بارداری را با موفقیت به پایان نرساندند. بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی اتساعی شدید با فانکشنال، در صورت مصمم بودن برای حاملگی اگر به طور دقیق تحت نظر باشند و درمان کافی با داروهای مورد نیاز را دریافت کنند، می توان برای سپری کردن یک دوره کامل حاملگی و زایمان بدون مشکل امیدوار بود.

آشنایی با روش درمان کاردیومیوپاتی (کلیک کنید)

منبع: مجله پزشکی. شبکه بهداشت بهشهر. اکاایران