خانه / برچسب: کاردیومیوپاتی اتساعی بارداری

آرشیو برچسب: کاردیومیوپاتی اتساعی بارداری

کاردیومیوپاتی بارداری

تحمل حاملگی به علت وجود تغییرات همودینامیکی، منجر به افزایش پیش بار برای بانوانی که دارای کاردیومیوپاتی اتساعی با درجه شدید نارسایی سیستولیک بطنی چپ هستند، بسیار دشوار و بعید است. کاردیومیوپاتی حاملگی خطری بسیار بزرگ است که مادران مسن را ...

ادامه مطلب »