تنگی دریچه ششی قلب

قلبهای نرمال و بدون ناهنجاری دارای ۴ حفره هستند که ۲ بطن راست و چپ را شامل میشود که وظیفه شان پمپاژ خون از قلب به اندام هدف است.

در سمت راست بطن راست وجود دارد که پمپاژ خون را به سمت ریه برای تصفیه هوایی خون انجام میدهد سپس خون تصفیه شده به قلب باز میگردد و در سمت چپ توسط پمپاژ بطن چپ به تمام عروق سیستمیک و محیطی ارائه میشود و باعث رسیدن مواد غذایی و اکسیژن به دورترین سلولهای بدن میگردد. دو حفره فوقانی دهلیزها هستند که خون بازگشتی قلب را دریافت میکنند در سمت راست خونی که مواد غذایی و اکسیژن آن در ارگانهای بدن مصرف شده دریافت میشود و از دهلیز راست به بطن راست هدایت میشود و به ریه میرود در سمت چپ دهلیز چپ کار تصفیه خون را انجام میدهد و به تمام بدن هدایت میشود.

اگر در تمام مدت ارتباط بین حفره ها برقرار باشد کار قلب درست انجام نمیشود پس نیاز به یک سری دریچه خودکار برای انجام اعمال فیزیولوژیک صحیح قلب می باشد .در لحظه انقباض قلبها و هدایت خون به خارج قلب دریچه ها باید بسته شده باشند تا خون به داخل قلب باز نگردد و به سمت اندامها برود و در زمان پمپاژ دریچه های رو به جلو باید باز باشد.

جایی که دریچه ها وجود دارند عبارتند از بین دهلیزها و بطن ها دو دریچه وجود دارد که در سمت راست دریچه دهلیزی –بطنی راست نامیده میشود و در سمت چپ دریچه دهلیزی –بطنی چپ یا میترال نام دارند و دارای دو لت خودکار میباشند. در زمان رد شدن خون باز و در زمان پمپاژ خون بسته هستند در سمت راست هم به همین منوال است دریچه های خروجی در سمت چپ با وجود بطن چپ و شریان آئورت وجود دارند. دریچه ای که توسط آن خون به تمام عروق محیطی و سیستمیک برده میشود دریچه آئورت نام دارد و در سمت راست که خون باید از بطن راست به سمت ریه ها هدایت شود دریچه ششی قلب وجود دارد که در زمان انقباض باز و در زمان انبساط بسته هستند و اگر بسته نباشند خون جریان ششی و آئورت به قلب پس زده میشود و عامل بیماریهای دریچه های آئورت و ششی میشود جنس این دریچه ها از بافت همبند یا الاستیک و روی آنها با سلولهای اندوتریال پوشیده شده که اگر از بدو تولد دچار اختلال نباشند کار خود را به طور صحیح انجام میدهند و اگر دچار اختلال باشند عامل بیماری هایی چون: عفونتها و بیماریهای رماتیسمی قلبی که در سنین کم به وجود می آید میباشد. اثر داروها و ناهنجاریهایی که در سنین بالا در اثر فشار و رسوب کلسیم خون یا عفونتهای حاد و مزمن نیز عامل بیماریهای قلبی است.

درمان تنگی دریچه ششی قلب

تنگی دریچه ششی قلب اگر خفیف باشد معمولا پیشرفت نمی کند. در تنگی های علامت دار یا شدید تر , ترمیم با بالون در کم کردن گرادیان فشار موثر است. در صورت عدم موفقیت با بالون و در تنگی های زیر دریچه ای( عضلانی ) ترمیم جراحی لازم است. برای موارد مناسب , پیشگیری با آنتی بیوتیک برای جلوگیری از بیماری آندوکاردیت باکتریال تحت حاد لازم است. تنگی دریچه ششی قلب مشکل ۱۰% بیماریهای مادرزادی کودکان را شامل می شود. می تواند دریچه ای , زیر دریچه ای , یا فوق دریچه ای باشد. در حالت عادی مساحت دریچه باید ۲ سانتی متر مربع باشد. در موارد خفیف بیماری به ۱ سانتی متر مربع می رسد. در موارد متوسط بین نیم سانت یا ۱ سانت است و در موارد شدید کمتر از نیم سانت است.

دریچه ﺷﺷﯽ ﺑطن راﺳت را از ﺳرﺧرگ ﺷﺷﯽ ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد. ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺑطن ھﺎ ﻣﻧﻘﺑض ﺷوﻧد ﺑﺎز ﺷدن اﯾن درﯾﭼﮫ اﺟﺎزه ﺟﻣﻊ آوری و ﺟرﯾﺎن ﺧون ﻓﺎﻗد اﮐﺳﯾژن در ﺑطن راﺳت ﺳوی ﺷﺷﮭﺎ را ﻣﯽ دھد. زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑطن ھﺎ ﺷل ﺷوﻧد اﯾن درﯾﭼﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺗﺎ از ﺑرﮔﺷت ﺧون ﺑﮫ داﺧل ﻗﻠب ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد.

آشنایی با تنگی دریچه قلب در نوزادان (کلیک کنید)

منبع: هفت سیب. ایران سلامت. ویکی پرشیا