تشخیص آنژین قلبی

آﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪری ﯾﺎ آﻧﮋﯾﻦ ﻗﻠﺒﯽ (ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و از رﯾﺸﮫ ﻻﺗﯿﻦ Angina pectoris) ﮐﮫ ﺑﮫ آن (ِﭼﺴﺖ ﭘﯿﻦ) ھﻢ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر درد ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺄ درد ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺮﯾﺎن ھﺎی ﮐﺮﻧﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
دﻟﯿﻞ ظﮭﻮر آﻧﮋﯾﻦ قلبی ﻓﻘﺪان اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺎھﯿﭽﮫ ھﺎی ﻗﻠﺒﯿﺴﺖ. اﯾﻦ درد اﻏﻠﺐ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻨﮫ ﭼﭗ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎر(ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻮع ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار) ﺑﮫ ﺑﺎزوی ﭼﭗ(ﮔﺎه ھﺮدو ﺑﺎزو)، ﻓﮏ و ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﮫ دو ﺷﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ دارد.

آنژین قلبی نوعی درد موقت ، فشار یا ناراحتی قفسه سینه است که وقتی اکسیژن کافی به قلب نرسد روی می دهد. شایع ترین علت آنژین قلبی بیماری عروق کرونر است که که وقتی عروق تغذیه کننده قلب با خون دارای اکسیژن با پلاک مسدود شوند ایجاد می شود.

پزشک با توجه به علائم آنژین قلبی که بیماران گزارش می کنند و با معاینه بدنی متوجه وقوع آنژین قلبی می شود. عباراتی که برای توصیف آنژین بکار می روند شامل فشار ، احساس سنگینی ، سوزش ، گرفتگی ، و درد هستند.
بیماران اغلب برای نشان دادن محل درد بین قفسه سینه را نشان می دهند. طی حمله آنژِین ، پزشک به ضربان قلب بیمار و فشار خون او توجه می کند.
آزمایشات مختلف خون و تست ادرار نیز توصیه می شود. همچنین آزمایشات دیگر برای تعیین علل ایجاد آنژِین و تشخیص شدت هر گونه آسیب قلبی و بیماری عروق قلب انجام می گیرد.
این آزمایشات عبارتند از :

  • تست ورزش : در حالی که بیمار در شرایط کنترل شده در حال تحرک است یک الکتروکاردیوگرام انجام می گیرد. واکنش قلب در این شرایط ارزیابی می شود . ممکن است الکتروکاردیوگرام حتی برای بیماری که دچار آسیب گسترده قلب شده طبیعی باشد.
  • تصویر برداری هسته ای : برای انجام این تست یک ماده رادیواکتیو مانند تالیم به بیمار تزریق می شود تا تصاویر واضحی از قلب او بدست آید. این کار همراه با انجام تست ورزش مفید است.
  • تست ورزش با اکوکاردیوگرام : نوع رایج تست ورزش همراه با الکترو و اکوکاردیوگرام که برای ارزیابی ایسکمی قلبی انجام می شود.
  • تکنیک ها ی تشخیصی با استفاده از کاتاتر شامل آنژیوگرام : طی این تست از یک کاتاتر استفاده می شود که ماده رنگی خاصی را به عروق کرونر منتقل کرده امکان تهیه عکس با اشعه ایکس را از آن ممکن می سازد . این کار به پزشک کمک می کند محل و شدت انسداد در عروق کرونر راتشخیص دهد.
  • توموگرافی کامپیوتری سریع یا همان توموگرافی با بیم الکترونی (EBCT) : این روش غیر تهاجمی کلسیفیکاسیون در عروق کرونر که بر احتمال ابتلا به بیماری هایی مانند حمله قلبی می افزاید ، را تشخیص می دهد البته گفته می شود روش فوق ممکن است گاهی در ارزیابی دقیق درد قفسه سینه درافراد جوانتر که پلاک کلسیمی در عروق آنها کاملا مشخص نیست از اطمینان کافی برخوردار نباشد.

آشنایی با درمان آنژین قلبی (کلیک کنید)

منبع: جام جم آنلاین. تبیان زنجان