بیماری آنژین قلبی

بیماری آﻧﮋﯾﻦ (درد ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ) ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺴﺪاد ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺮﯾﺎن ھﺎی ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﻠﺐ، ﺧﻮن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ھﻨﮕﺎم ورزش، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﻤﮫ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ درد قفسه ﺳﯿﻨﮫ در ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ وﯾﺎ درد ﭘﺲ از ﺗﻈﺎھﺮ، ظﺮف ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﮭﺒﻮد ﻧﯿﺎﺑﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻤﻠﮫ ﻗﻠﺒﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ بیماری آﻧﮋﯾﻦ قلبی ﺳﻦ ﺑﺎﻻ، ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮوز در ﻣﺮدان، ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ، ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧﮋﯾﻦ، دﯾﺎﺑﺖ، ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻ(ھﺎﯾﭙﺮﮐﻠﺴﺘﺮوﻣﯽ)، اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﺤﻈﮫ ای و ﯾﺎ زﯾﺎدی ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺰﻣﻦ، ﭼﺎﻗﯽ، ﮐﻤﯽ ﺗﺤﺮک و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

علائم بیماری آنژین قلبی

تجربه اصلی که افراد به هنگام دچار شدن به آنژین صدری گزارش می کنند ، درد قفسه سینه ، احساس فشار و ناراحتی آن است.

حمله آنژین ممکن است بصورت درد و فشاری در قفسه سینه باشد که به بخش های دیگر مانند پشت ، گردن ، فک ، شانه ها ، دست ها و حتی انگشتان منتشر شود. تنگی نفس و بی نظمی ضربان قلب علائم دیگری هستند که بیماران ممکن است تجربه کنند.

بیماری آنژین قلبی در زنان و مبتلایان به دیابت ممکن است گاهی بدون نشانه مشخص باشد.

مراحل درمان بیماری آنژین قلبی

درمان آنژین صدری به شدت علائم و نتایج آزمایشات انجام شده برای یافتن علت بیماری دارد. مراحل درمانی پس از مراجعه به بخش اورژانس بیمارستان معمولا به قرار زیر است :
تزریق سرم به منظور وارد کردن داروها و مایعات لازم به بدن ، دادن قرص آسپرین و احتمالا نیتروگلیسیرین به بیمار، ماسک اکسیژن یا از طریق بینی که باافزایش اکسیژن خون به بهبود تنگی نفس کمک می کند.
مرحله دیگر دادن داروهای کاهش دهنده فشار خون یا ضربان قلب به بیمار، استفاده از داروهای ضد انعقاد یا لخته شدن خون و بکار گیری احتمالی داروهای ضد اضطراب

در صورتی که بیمار جدا در معرض حمله قلبی قرار گرفته باشد داروهای ضد انعقاد قوی تری به نام فیبرینولایتیک برای او در نظر گرفته می شود.
در صورت احساس بهبودی و ثابت ماندن وضعیت بیمار مشخص می شود که این فقط یک حمله آنژین بوده و بیمار با توصیه مصرف داروها و استراحت احتمالا به خانه باز می گردد.
اما در صورت عدم بهبودی با اقدامات فوق الذکر آزمایشات بیشتر شامل آنژیوپلاستی یا حتی بای پس برای باز کردن عروق تجویز می شود.
آنژیوپلاستی درمانی است که برای مبتلایان به آنژین که به دارو پاسخ نداده اند بکار می رود.
داروهای مورد استفاده برای این حالت شامل نیتروگلیسیرین ، مسدود کننده های بتا ، مسدود کننده های کانال کلسیم و استاتین ها هستند.

ھﺪف از درﻣﺎن آﻧﮋﯾﻦ قلبی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ زﻣﯿﻨﮫ ای و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﺧﯿﻢ ﺷﺪن آن اﺳﺖ.

آشنایی با درمان آنژین قلبی (کلیک کنید)

منبع: تبیان زنجان. جام جم آنلاین