آنژین مزمن

آنژین واژه‌ای است که برای توصیف درد قفسه سینه ناشی از ایسکمی (نرسیدن خون) به عضله قلب به کار می‌رود. عوامل بروز آنژین مزمن دو دسته هستند:

الف) عواملی که خون یا اکسیژن رسانی به قلب را کاهش می‌دهند؛ مانند تصلب شرائین، اسپاسم (گرفتگی) شریانی، کاهش فشارخون، نارسایی یا تنگی آئورت، هیپوکسمی (کاهش میزان اکسیژن‌گیری خون) و کم‌خونی، پلی‌سیتمی (افزایش گلبول‌های خون) که منجر به کاهش جریان خون در شریان کرونر می‌شود.

ب) عواملی که نیازهای عضله قلب را افزایش می‌دهند؛ مانند: اعمال نیرو و فشار، هیجان، صرف و هضم یک وعده غذایی سنگین، کم‌خونی، هیپرتیروئیدسیم (پرکاری تیروئید)، ضایعه عضله قلب، هیپروتروفی (بزرگی) قلب و نارسایی یا تنگی آئورت

علائم آنژین مزمن

حملات شدید گذرا از زیر جناغ سینه یا درد جلوی قلبی که به صورت احساس فشار و سوزش، با شدت خفیف تا متوسط، در پشت جناغ سینه یا کمی به سمت چپ جناغ سینه با انتشار به گردن، فک، شانه‌ها و سطوح درونی اندام فوقانی بروز می‌کنند. طول مدت درد عموما کمتر از ۵ دقیقه بوده و با مصرف نیتروگلیسیرین به صورت زیرزبانی و استراحت از بین می‌رود. دیسپنه (تنگی نفس)، رنگ‌پریدگی، تعریق، تپش قلب و غش از دیگر علائم این عارضه هستند.

درد ﻓﺸﺎرﻧﺪه در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ و ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آن ظﺮف ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﭘﺲ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف دارو ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ از شاخص ھﺎی ﻧﻮع ﭘﺎﯾﺪار آن اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮭﻮع، اﺣﺴﺎس ﮐﺎذب آروغ زدن و ﺗﻌﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺑﺎ درد ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨد.

علائم آنژین قلبی مزمن به‌طور تیپیک با فعالیت یا آشفتگى هیجانى همراه است و با استراحت یا نیتروگلیسرین به‌سرعت بهبود مى‌یابد خطر اصلى عبارتند از: سیگار کشیدن، هیپرتانسیون، هیپرکلسترولمى (افزایش کسر LDL؛ کاهش HDL)، دیابت و سابقهٔ خانوادگى CAD زیر ۵۵ سال.

آشنایی با درمان آنژین قلبی (کلیک کنید)

منبع: تغذیه و سلامت. تبیان زنجان