خانه / برچسب: راه تشخیص نارسایی احتقانی قلب

آرشیو برچسب: راه تشخیص نارسایی احتقانی قلب

درمان جراحی ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ

ﺭﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ، درمان جراحی ﺍﺳﺖ. ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺁﺳــﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﻗﻠﺐ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷــﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﻣﺼﻨﻮعی ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﺩ. ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩی ﻗﻠﺐ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ می ﺗﻮﺍﻥ ...

ادامه مطلب »

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭیی ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ

ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌنی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﺍﺧﺘﺼﺎصی ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺍﺭﻭیی ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪ، ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻴﺪ.ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎی ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻣﺒّﺪﻝ ﺁﻧﮋﻳﻮﺗﺎﻧﺴﻴﻦACEﺍﻭﻟﻴــﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ درمان ﺩﺍﺭﻭیی ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ...

ادامه مطلب »

فعالیت بیماران نارسایی احتقانی قلب

ﺁﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳــﻚ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻛﻠّﻲ، ﺑــﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻣﺎﻧﺪﻥ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ دچار ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ...

ادامه مطلب »

نارسایی قلبی احتقانی : عوارض و علائم

یکی از عوارضی ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﻓﺮﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﺴﺘگی ﺍﺳﺖ. خستگی ناشی از ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔــﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ، ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻴﺎﺯ، ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ...

ادامه مطلب »

ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ و کلیه

ﺩﺭ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺭﺥ می ﺩﻫﺪ؟ ﻫــﺮﮔﺎﻩ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍی ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺧــﻮﻥ ﺭﺍ ﭘﻤﭗ ﻧﻜﻨﺪ، ﺑــﺎ ﻫﺮ ﺿﺮﺑﺎﻥ، ﺧﻮﻥ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﭘﻤﭗ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﺑﻪ ...

ادامه مطلب »

درباره ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؟ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳــﺖ. ﺑﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌضی ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﺯﻧﺪگی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻬﺒﻮﺩی ﻓﺮﺍﻭﺍنی می ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ • ﺧﺴﺘگی ناشی ...

ادامه مطلب »

ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ

ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﺭﺳــﺎﻳﯽ ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﻧﻴﺪ،ﻣﻤﮑﻦﺍﺳــﺖﺍﻳﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻗﺪﺭﯼ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣّﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﮔﺮ ﭘﺰﺷﻜﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ (CHF) ﺩﺍﺭﻳﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺗﭙﺶ ﺑﺎﺯ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ...

ادامه مطلب »

فرایند پرستاری نارسایی احتقانی قلب

  داروهای دیورتیک(مدرن) از داروهای مصرفی در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب است و هنگام مصرف این قبیل داروها باید به نکات مراقبتی پرستاری توجه شود که از آن جمله کنترل یا میزان دریافت و دفع مایعات، کنترل علایم ...

ادامه مطلب »

مراقبتهای پرستاری در نارسایی احتقانی قلب

طبق آمارهای جهانی بیماری‌های قلبی – عروقی شایعترین علل مرگ در جهان هستند و تصلب‌ عروق کرونری شایع‌ترین علت مرگ ناشی از این بیماریهاست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری،انجمن قلب آمریکا اعلام کرد: در حدود ۲۵درصد مواردی که ...

ادامه مطلب »

تغذیه در بیماران نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌

سعی‌ کنید وزن‌ خود به‌ حد ایده‌آل‌ برسانید تا از فشار روی‌ قلب‌ کاسته‌ شود. رژیم‌ غذایی‌ بایدبدون نمک ، کم‌ چرب‌، و دارای‌ مقادیر زیای‌ فیبر غذایی‌ باشد. به‌ هیچ‌ عنوان‌ الکل‌ ننوشید. ـ در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ ...

ادامه مطلب »