خانه / انواع بيماريهاي قلبي / نارسايي قلبي / ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ و کلیه

ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ و کلیه

ﺩﺭ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺭﺥ می ﺩﻫﺪ؟

ﻫــﺮﮔﺎﻩ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍی ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺧــﻮﻥ ﺭﺍ ﭘﻤﭗ ﻧﻜﻨﺪ، ﺑــﺎ ﻫﺮ ﺿﺮﺑﺎﻥ، ﺧﻮﻥ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﭘﻤﭗ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻴﺎﻫﺮﮒ ﭘﺲ ﺯﺩﻩ می ﺷــﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﺭﮒ ﻫﺎی ﺧﻮنی

ﻣﻮﺟﺐ ﻧَﺸــﺪ ﻣﺎﻳﻊ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺭﮒ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ می ﺷــﻮﺩ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﭘﺎ ﻭ ﺳــﺎﻕ ﭘﺎ. ﺗﻮﺭمی ﻛﻪ ناشی از ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍِﺩِﻡ ﭘﺎ، ﻗﻮﺯﻙ ﭘﺎ، ﺳــﺎﻕ ﭘﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍِﺩِﻡ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺷﻜﻢ ﻭ ﻛﺒﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺳــﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﻠﺐ، ﺧﻮﻥ ﻏﻨﻲ ﺍﺯ ﺍﻛﺴــﻴﮋﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻳﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ، ﺳــﭙﺲ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻥ ﭘﻤﭗ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺳــﻤﺖ ﭼــﭗ ﻗﻠﺐ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﺧــﻮﻥ ﺭﺍ ﭘﻤﭗ ﻛﻨﺪ، ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﮒ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﻪ ﭘﺲ ﺯﺩﻩ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ. ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺎﻳﻊ ﺍﺯ ﺭﮒ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺍﻱ ﻧَﺸﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍِﺩِﻡ ﺭﻳﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ؛ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺗﻨگی ﻧﻔﺲ، ﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤّﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

اختلال در عمل پمپی قلب و ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ، کلیه ها را هم تحت تأثیر قرار داده و جریان خون کلیه ها را کاهش می دهد. در نتیجه ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ و کلیه پروتئین هم با ادرار دفع می شود.

ﺩﺭ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ، ﺗﻮﺍﻧﺎیی ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﺪﻳﻢ (نمک) ﻭ ﺁﺏ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ. ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻃبیعی کلیه، ﺳــﺪﻳﻢ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺩﻓﻊ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ. ﺩﺭ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ و کلیه، ﺳﺪﻳﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﺎﻗــﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

هم چنین کاهش اکسیژن در دسترس سلولها ناشی از ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ ، به همراه ورمی که در دیواره ی روده در نتیجه افزایش فشار وریدی ناشی از اختلال در کلیه ها ایجاد شده است باعث اختلال جذب مواد غذایی و هم چنین داروها از روده می شود.

چگونگی عملکرد کلیه ها

۱. خون از طریق یک سرخرگ از قلب به کلیه وارد می شود.

۲. خون با گذشتن از میلیون ها صافی کوچک، تمیز می شود.

۳. مواد دفعی از طریق میزنای ( حالب) عبور کرده و به عنوان ادرار در مثانه جمع می گردد.

۴. خون تصفیه شده از طریق سیاهرگ ها به جریان خون بر می گردد.

۵. هنگامی که مثانه پر از ادرار می شود از طریق پیشابراه ادرار از بدن خارج می شود.

کلیه ها هر ۲۴ ساعت جمعاً حدود ۲۰۰ لیتر از مایعات بدن را تصفیه و به جریان خون بازمی گردانند حدود ۲ لیتر مایع به صورت ادرار از بدن دفع می شود در حالی که باقیمانده یعنی حدود ۹۸ لیتر به بدن باز می گردد. ادراری که ما دفع می کنیم تقریباً ظرف مدت ۱ تا ۸ ساعت در مثانه ذخیره شده است.

بنابراین ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﻰ ﻗﻠﺐ باعث از بین رفتن پیشروند ه وغیر قابل برگشت عملکرد کلیه گفته می شود .

برای مطالعه ” درمان نارسایی احتقانی قلب ” کلیک کنید .