فشار خون انسان

شریان های شما طوری ساخته شده اند که بتوانند تحت فشار نیز بهترین عملکرد را داشته باشند. با وجودی که شما نمی توانید آن را ببینید یا حس کنید. هر روز و در هر لحظه قلب و شریان های شما تحت فشار و مقاومت ریتمیک و پیچیده ای قرار دارند. فشار خون، مقدار نیرویی است که خون هنگامی که با هر بار تپش قلب در دستگاه گردش خون شما به جریان می افتد به داخل شریان ها وارد می کند. هر بار که عضله قلب منقبض می شود، خون به دیواره شریان ها فشار می آورد. این فشار را به عنوان فشار خون سیستولیک می شناسند که در اندازه گیری ها رقم اول است. وقتی قلب بین ضربان ها در حال استراحت است، فشاری که به دیواره شریان ها وارد می شود کاهش می یابد و مقدار فشار خون را که اندازه گیری می کنند فشار خون دیاستولیک می نامند (رقم پایینی). فشار خون شما هیچ گاه ثابت نیست و نباید هم این طور باشد. بدن به طور مداوم و متناسب با نیازهای روزانه اش فشار خون را تنظیم می کند. ممکن است در عرض چند دقیقه فشار خون به طور قابل توجهی تغییر کند تا بدن خودش را با شرایط جدید وفق دهد. به عنوان مثال اگر شما با عجله بدوید تا به آسانسور برسید، ناگهان صدای شکستن شیشه ای را بشنوید یا با فرد خاصی روبرو شوید، ممکن است باعث شود فشار خون ۱۳ روی ۷ شما به ۱۶ روی ۱۰ یا بالاتر برسد.

اعداد و ارقام فشار خون چه می گویند؟

بدون شک شما بارها و بارهای فشار خون تان را اندازه گرفته اید. در واقع ممکن است هر بار که به پزشک مراجعه کرده اید او فشار خون تان را گرفته باشد. پزشک بازوبندی را که باد می شود بالای بازوی شما می بندد و گوشی را روی آرنج تان می گذارد .

او می خواهد به کارکرد دستگاه گردش خونتان نگاه کند. بازوبند دور بازی شما باد می شود و به این ترتیب روی شریان بازویی تان که شریان اصلی در این نقطه است فشار وارد می کند. در ابتدا تا اندازه ای باد می شود که جلوی ورود تمام جریان خونی که به شریان وارد می شود را بگیرد.

همانطور که باد بازوبند به آهستگی کم می شود، پزشک از طریق گوشی ای که روی شریان گذاشته به دو چیز گوش می دهد. اول او صدای بازگشت دوباره خون به شریان تحت فشار را می شوند و در همان لحظه به عددی که ستون جیوه نشان می دهد نگاه می کند تا میزان فشار خون سیستولیک شما را دریابد. همانطور که باد بازوبند به تدریج خالی می شود، او گوش می کند تا ببیند در لحظه ای که صدای جریان فشار خون قطع می شود، ستون جیوه چه عددی را نشان می دهد. این عدد نشان دهنده ی فشار خون دیاستولیک شماست. در اندازه گیری معمولی فشار خون، ممکن است دستگاه چیزی مانند ۸۰/۱۲۰ میلی متر جیوه را نشان دهد. این یعنی در این لحظه فشار خون سیستولیک فرد ۱۲۰ میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولیک او ۸۰ میلی متر جیوه است. (۱۲۰/۸۰ mm Hg). Hg سمبل عنصر جیوه است. به عبارتی فشار خون این فرد ۱۲ روی ۸ است.

برای مطالعه ” درمان فشار خون بالا ” کلیک کنید .