خانه / انواع بيماريهاي قلبي / نارسايي قلبي / تغذیه در بیماران نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌

تغذیه در بیماران نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌

سعی‌ کنید وزن‌ خود به‌ حد ایده‌آل‌ برسانید تا از فشار روی‌ قلب‌ کاسته‌ شود. رژیم‌ غذایی‌ بایدبدون نمک ، کم‌ چرب‌، و دارای‌ مقادیر زیای‌ فیبر غذایی‌ باشد. به‌ هیچ‌ عنوان‌ الکل‌ ننوشید.

ـ در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمائید:

۱. علایم‌ عفونت‌، از جمله‌ تب‌، دردهای‌ عضلانی‌، سردرد و سرگیجه‌

۲. بدتر شدن‌ علایم‌، به‌ خصوص‌ تند یا نامنظم‌ شدن‌ ضربان‌ قلب‌ یا بروز خس‌ خس‌ سینه‌ در شب‌

۳. سرفه‌ همراه‌ با زیاد شدن‌ خلط‌ یا خونی‌ شدن‌ آن‌

۴. افزایش‌ وزن‌ به‌ میزان‌ حدود ۲- ۵/۱ کیلوگرم‌ در عرض‌ ۲-۱ روز

۵. اگر دچار علایم‌ جدید و غیرقابل کنترل شده اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند.

ﻣﻮاد ﻏﺬایی ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌

ﻣﻐﺰ و زﺑﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، دل، ﺟﮕﺮ، ﻛﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ، ﺳﻴﺮابی، ﺷﻴﺮدان، ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭼﺮب ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﻛﺮده ﭘﺮ ﭼﺮب، ﭘﻨﻴﺮ ﻣﺤلی، ﭘﻨﻴﺮ ﻫﺎی ﭼﺮب، ﺑﺴﺘنی، ﺳﺲ ﻫﺎ

روﻏﻦ ﻫﺎی ﺣﺎوی و ﻏﺬاﻫﺎی ﺣﺎوی زرده ی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﭼﺮبی ﻫﺎی اﺷﺒﺎع،ﻛﺮه، روﻏﻦ ﺣﻴﻮانی، ﻣﺎرﮔﺎرﻳﻦ، ﺷﻴﺮﻳنی ، ﭼﻴﭙﺲ، ﭘﻔﻚ، ﻏﺬای ﺳﺮخ ﺷﺪه، ﺳﺲ ﻫﺎی ﭼﺮب، ﺧﻴﺎر ﺷﻮر، اﻧﻮاع ﺷﻮر، ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎی ﻧﻤﻚ ﺳﻮد و ﻣﺎهی دودی

از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎی ﺧﻄﺮ در اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎری نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌ و  ﺳﻜﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﻠبی ﭼﺮبی ﺧﻮن می ﺑﺎﺷﺪ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮبی ﺧﻮن در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎصی ﻫﻤﺮاه ﻧمی ﺑﺎﺷﺪ ولی رﺳﻮب آﻫﺴﺘﻪ ی ﭼﺮبی در ﻋﺮوق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

اﻳﺠﺎد ﭘﻼک ﻫﺎی ﭼﺮبی ﺷﺪه و در ﻃﻮﻻنی ﻣﺪت ﻓﺮد را ﻣﺴﺘﻌﺪ نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌ و ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﻴﻦ می ﻧﻤﺎﻳﺪ.

در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﭼﺮبی ﺧﻮن ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮی ﻏﺬایی و ﺷﻴﻮه ی زﻧﺪگی ﺗﻮﺻﻴﻪ می ﺷﻮد ولی در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎفی در ﻣﻴﺰان ﭼﺮبی ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ۲ اﻟﻲ ۳ ﻣﺎه، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن دارویی دارﻳﺪ .

ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﭼﺮﺑﻲ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﻫﺎی ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺟﺎﻣﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭼﺮﺑﻲ (ﻫﺎی ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع (روﻏﻦ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻳﻊ در ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﺪﻧﺘﺎن از اﺻﻮل رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﻴﮕﻴﺮی نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻗﻠبی و ﻋﺮوقی اﺳﺖ.

ورزش و ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ

ورزش ﻫﺎی ﻫﻮازی ﻣﺎﻧﻨﺪ دو آﻫﺴﺘﻪ، ﺷﻨﺎ، دوﭼﺮﺧﻪ

ﭘﻴﺎده روی ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮب را اﻓﺰاﻳﺶدﻫﻨﺪ. ورزش ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل وزن و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺶ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن درﻳﺎﻓﺘﻲ، ﺧﻮن رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۴۰ دﻗﻴﻘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﭘﻴﺎده روی برای بیماران نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

برای مطالعه ” داروهای درمان نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌ ” روی لینک کنید .