خانه / برچسب: کاردیومیوپاتی در دوران بارداری

آرشیو برچسب: کاردیومیوپاتی در دوران بارداری

کاردیومیوپاتی بارداری

تحمل حاملگی به علت وجود تغییرات همودینامیکی، منجر به افزایش پیش بار برای بانوانی که دارای کاردیومیوپاتی اتساعی با درجه شدید نارسایی سیستولیک بطنی چپ هستند، بسیار دشوار و بعید است. کاردیومیوپاتی حاملگی خطری بسیار بزرگ است که مادران مسن را ...

ادامه مطلب »